Általános Szerződési Feltételek (ÁSZF)

 1. Az Általános Szerződési Feltételek – alábbiakban „ÁSZF” - az ecointernational.eu összes jelenlegi és jövőbeni termékére és szolgáltatására érvényesek.
 2. A nem közvetlenül nyújtandó szolgáltatások igénybevételére azon szolgáltató mindenkori szerződéses feltételei érvényesek, aki ezen szolgáltatásokat kínálja. A vevő azon feltételei, melyek az ÁSZF-kel ellentétesek, vagy azokat kiegészítik, kizárólag abban az esetben jutnak érvényre, ha ezeket ecointernational.eu írásban elfogadja.
 3. Az ecointernational.eu összes ajánlata kötelezettség nélküli. Az ajánlattól való eltéréseket ecointernational.eu az ajánlat vevő által történő elfogadása után is fenntartja magának, amennyiben azok technikailag indokoltak vagy csekély mértékűek. A prospektusokban és egyéb dokumentumokban megnevezett tulajdonságok nem tekintendők garantáltnak.
 4. Az ecointernational.eu és a vevő közötti szerződéses viszony a regisztrálással és a visszaigazolás e-mailen történő elküldésével lép életbe. A szerződéses viszony határozatlan időre jön létre és mindkét szerződéses fél részéről felbontható a 3 hónapos felmondási idő betartásával.
 5. A  vevő a megbízás visszaigazolásával egyidejűleg számlát és jelszót kap. Ezek titokban tartásáról a vevő rendelkezik. A jelszó továbbadása éppúgy  nem megengedett, mint az online-szolgáltatás egy részének vagy teljes egészének harmadik személy részére történő rendelkezésére bocsátása. Ilyen esetekben ecointernational.eu jogában áll a hozzáférést megszüntetni.
 6. Az ecointernational.eu szolgáltatását a vevő kizárólag saját maga használhatja. Ebből kifolyólag tilos a termékek és szolgáltatások, különösképpen az adatok kereskedelmi vagy nem kereskedelmi célú felhasználása, sokszorosítása, terjesztése, bérbe és kölcsönbe adása vagy harmadik személy részére egyéb módon történő hozzáférhetővé tétele. Az alkalmazott szoftver szerzői- és tulajdoni jog-védelem alatt áll. A vevő köteles minden olyan lépést  mellőzni, amely alkalmas arra, hogy számára, vagy harmadik személy számára a szoftver hamisítását, az adatbankok szerkezetének vagy egyes dokumentumok alaki ábrázolásának hamisítását lehetővé tegye. Mindez érvényes a szerződéses viszony megszűnése után is.
 7. Az ecointernational.eu szoftvere, adatbankjai, valamint termékei és szolgáltatásai szerzői jogvédelem alatt állnak.
 8. ecointernational.eu jogosult a megállapodás felmondására, vagy a hozzáférés átmeneti zárolására, amennyiben a vevő megszegi szerződéses kötelezettségeit, ellene csőd- vagy kényszeregyezségi eljárás indult, vagy az vagyon hiányában elutasításra került, illetve abban az esetben, ha a vevőnek fizetési hátraléka van.
 9. Abban az esetben, ha a vevőnek tulajdonítható, idő előtti szerződésfelbontás következik be, ecointernational.eu jogosult az előfizetés díját - az egyéb teljesített szolgáltatások ellenértékének elszámolásától függetlenül - a mindenkori szerződés végéig átalányozott kártérítésként elszámolni. Ezen túlmenő kár érvényesítésére ez nem vonatkozik.
 10. Az online-szolgáltatás használatának mindenkor érvényes díjait a mindenkor érvényes árlisták tartalmazzák. Az előfizetési díjak folyamatosan, évente kerülnek elszámolásra. Az egyéb, az árlistákban található díjak a vevő részére havonta, ill. esedékesség szerint, utólag kerülnek kiszámlázásra. Kivételek az árlistákban megtalálhatók. Az árak vagy a fizetési feltételek változásáról a vevő online vagy e-mailben küldött tájékoztatást kap.
 11. A vevő köteles fizetési kötelezettségének a számla kézhezvétele után haladéktalanul, fizetési határidő nélkül eleget tenni. A késedelmi kamat összege évi 10 %. A fizetési késedelemből adódó további kár ezen felül érvényesíthető. A vevő köteles a fizetési felszólítás és a behajtás költségeit is megtéríteni.
 12. Az ecointernational.eu használatához szükséges műszaki feltételek megteremtése a vevőt terheli. A szolgáltatás használata kizárólag a normális üzletvitel keretein belül és a szerződésben rögzített terjedelemben megengedett.
 13. ecointernational.eu a mindenkori rendelkezésreállást nem tudja garantálni, azonban állandó karbantartás révén arra törekszik, hogy ezt elérje. A rendszer által okozott kiesésekért a szolgáltató nem vonható felelősségre.
 14. A vevő nyomatékosan tudomásul veszi, hogy az adatbázisokban elmentett adatok a helyességet tekintve - beleértve a tartalmazott határidőket is - valamint teljesség, törvényesség, használhatóság, fordítás és az ábrázolás pontossága tekintetében nem kerülnek ellenőrzésre és ecointernational.eu-t nem terheli adatellenőrzési kötelezettség.
 15. ecointernational.eu-val szembeni kártérítési igény kizárt, amennyiben a kár nem szándékos vagy súlyosan gondatlan cselekedetből kifolyólag keletkezett. Egyébként az elmentett adatok hasznosításával, használhatóságával vagy nem használhatóságával és/vagy műszaki megoldásával és/vagy helyességével – a tartalmazott határidőket is beleértve -, teljességével, törvényességével, fordításával ill. ábrázolásának pontosságával kapcsolatosan felmerülő bármely felelősség vagy szavatosság kizárt. Ez érvényes az átviteli- és küldési hibákra is. A felelősség kizárása kiterjed bármely, enyhe gondatlanságból adódó felelősségre, üzemszünetből, adat- és/vagy információelvesztésből, adatkiesésből, szoftverhibákból eredő kártérítési igényre, elmaradt haszon, nem realizálódott megtakarítások, árfolyamveszteségek, másodlagos- és vagyoni károk miatti igényekre. A súlyos gondatlanság bizonyítási terhének visszafordítása kizárt. Az előbbi felelősségi korlátozások ecointernational.eu szolgáltatásban résztvevő, ill. kiszolgáló személyzetének súlyos gondatlanságból adódó felelőssége kizárásával érvényesülnek. A termékfelelősségi törvényből eredő anyagi károkra vonatkozó kártérítési kötelezettség, valamint olyan termékfelelősségi igények megtérítése, melyek más rendelkezésekből származtathatóak, nem lehetséges.
 16. A vevő hozzájárul ahhoz, hogy személyes adatai automatikusan kerülnek feldolgozásra.
 17. ecointernational.eu jogosult a szerződés teljesítése során harmadik személy közreműködésére támaszkodni.
 18. Az ÁSZF-et érintő változtatásokról a vevő írásbeli, online vagy e-mail-ben küldött értesítést kap. Amennyiben a vevő 14 napon belül nem él ellenvetéssel, a változtatások elfogadottnak tekintendők.
 19. Amennyiben az ÁSZF valamely rendelkezése érvénytelen lenne vagy érvényét ill. hatályát vesztené, ezesetben az érvénytelen rendelkezések helyébe egy a gazdasági kihatásaiban soron következő, jogerős rendelkezés lép. Egy rendelkezés érvénytelensége vagy hatálytalansága a többi rendelkezés érvényességét nem érinti. A rendelkezéseket érintő változtatások és kiegészítések írásos formában történnek.
 20. A szerződéses viszonyra az osztrák jog irányadó. Az áruk nemzetközi adásvételére vonatkozó Bécsi Vételi Egyezmény alkalmazása kizárt. A szerződés nyelve német. A szolgáltatás és a fizetés teljesítési helye ecointernational.eu székhelye. A jelen ÁSZF-nek alapjául szolgáló szerződéses viszony fennállását vagy megszűnését érintő összes vitás kérdésben, vagy ilyen szerződéses viszonyokból adódó viták esetében a vitatott értéknek megfelelően vagy a bécsi, kereskedelmi ügyekben illetékes Kerületi Bíróság, vagy a Bécsi Kereskedelmi Bíróság illetékes.

Bécs, 2016.05.02

Van kérdése?

Szinte Zsolt
ecoplus International Magyarország Kft.
1146 Budapest, Zichy Géza u. 5